ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ: 01553327
Телефон: 032-270-62-77
e-mail: lgb@lviv.farlep.net
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2
 
Дата розміщення: 13.04.2017

Особлива інформація на 12.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Зазуляк Т.І.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВГУРТБАКАЛIЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 79035, м. Львів, вул. Бузкова, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ 01553327
5. Міжміський код та телефон, факс (032) 270-14-46, (032) 270-14-46
6. Електронна поштова адреса lgb@lviv.farlep.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

13.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 72, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

14.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://lvivbakaliya.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

13.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}